Regulamin

Każdy osoba, która chce wziąć udział w zajęciach w  >SANKALPA Poddasze Pozytywnych Wibracji< , zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania poniższego regulaminu:

REGULAMIN

Zasady dotyczące uczestnictwa w praktyce​

• Każda osoba, która bierze udział w jakichkolwiek zajęciach Sankalpy Poddasza Pozytywnych Wibracji ma miano Uczestnika.

• Praktykujemy w wygodnym stroju, niekrępującym ruchów, na boso i około 2h po spożyciu posiłku. Wyłącz komórkę na czas zajęć.

• Zajęcia rozpoczynają się punktualnie, przyjdź co najmniej 10 min przed ich rozpoczęciem.  Zajęcia stanowią całość, opuszczenie wprowadzenia do zajęć  może źle wpłynąć na twoje samopoczucie po ich zakończeniu.

• Osoby po spożyciu alkoholu czy innych środków odurzających, nie zostaną dopuszczone do praktyki.

• Zachowaj ciszę. W trakcie zajęć nie należy prowadzić rozmów ani w jakikolwiek inny sposób zakłócać ich przebiegu. Skup się na sobie i poleceniach nauczyciela. Jeżeli czegoś nie rozumiesz podczas ćwiczeń – pytaj. Pytania mniej pilne, należy kierować do osoby prowadzącej przed zajęciami lub po zajęciach.

• Panie w ciąży obowiązkowo zgłaszają się do nauczyciela, muszą posiadać pisemne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do praktykowania jogi. Kobiety w ciąży, które zaczynają praktykę jogi lub mają niewielkie doświadczenie, mogą przychodzić wyłącznie na zajęcia dla kobiet w ciąży.

• Panie, zgłaszają menstruację przed zajęciami.

• O problemach zdrowotnych, kontuzjach poinformuj  nauczyciela przed zajęciami oraz przynieś zaświadczenie od lekarz, że nie ma przeciwskazań do praktyki jogi.

• Jeśli podczas praktyki wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy takie jak: złe samopoczucie, nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ostry ból itp., bezzwłocznie zgłoś to nauczycielowi prowadzącemu.

• Jeżeli czegoś nie możesz zrobić – nie rób nic na siłę. Nauczyciel poleci inny wariant lub inną asanę. Praktykuj uważnie wg wskazań nauczyciela i bądź cierpliwa/y w stosunku do własnego ciała.

• Podczas wykonywania ćwiczeń nie pomagaj innym Uczestnikom bez wyraźnego polecenia nauczyciela.

• Pomoce z których korzystasz, odłóż na właściwe miejsce. Prosimy o staranność.

• Dbaj o higienę osobistą

• Nie praktykuj jogi po kilkugodzinnym pobycie w słońcu lub bezpośrednio po saunie czy masażu.

• Podczas choroby jak: przeziębienie, kaszel, grypa, wirus itp.  nie przychodź, aby nie zarazić innych. Zrób praktykę własną w domu, adekwatną do stanu zdrowia.

• Osoby z chorobami stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.

• Wszystkim Uczestnikom zajęć polecamy korzystanie z własnych mat.

Zasady dotyczące opłat i karnetów

 

• Zakup karnetu lub wejściówki jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.

• Karnet miesięczne obowiązuje przez miesiąc od daty zakupu, a karnety trzymiesięczne przez trzy miesiące od daty zakupu, nie wykorzystane zajęcia nie przechodzą na kolejny miesiąc.

• Karnet OPEN miesięczny obowiązuje przez 30 kolejnych dni licząc od daty zakupu. Karnet OPEN 3-miesięczny obowiązuje przez 90 kolejnych dni licząc od daty zakupu. Karnet OPEN 6-miesięczny obowiązuje przez 180 kolejnych dni licząc od daty zakupu.

• Karnety OPEN nie mają limitu wejść na zajęcia.

• Na wszelkie kursy oraz warsztaty organizowane w Sankalpie Poddaszu Pozytywnych Wibracji obowiązują oddzielne opłaty, chyba że w opisie kursu będzie inna informacja.

• Wszystkie karnety są imienne, z karnetu nie mogą korzystać osoby trzecie.

• Karnety można zakupić online na stronie

• Na wszystkie zajęcia obowiązuje rezerwacja miejsc poprzez stronę https://www.sankalpa.pl/grafik lub link https://wod.guru/schedule/sankalpapoddaszepozytywnychwibra.

• Rezerwację można odwołać do 3 godzin przed zajęciami. Nie odwołana rezerwacja na 3 godziny przed zajęciami skutkuje wykorzystaniem wejścia z karnetu.

• Zajęcia odbywają się od dwóch osób. Zajęcia odwoływane są jeżeli dwie godziny przed ich rozpoczęciem nie zapiszą się minimum dwie osoby.

• Sankalpa Poddasze Pozytywnych Wibracji nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany karnet.

• Osoby poniżej 18-tego roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

• Sankalpa Poddasze Pozytywnych Wibracji zastrzega sobie prawo odwołania zajęć.

• Wszelkie wnioski, uwagi, reklamacje prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@sankalpa.pl

• Uczestnicy korzystają z usług Sankalpy Poddasza Pozytywnych Wibracji na własną odpowiedzialność.

• Sankalpa Poddasze Pozytywnych Wibracji nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni lub na sali. Rzeczy wartościowe, pieniądze, dokumenty itp. można zabierać na salę.

• Sankalpa Poddasze Pozytywnych Wibracji nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

Korzystanie z systemu WodGuru

• Każdy Uczestnik zajęć ma dostęp do systemu internetowego WodGuru.

• Każdy Uczestnik posiada indywidualne, przypisane tylko do niego konto w ramach systemu WodGuru, w związku z czym Uczestnikowi nie wolno podawać swojego loginu lub hasła do systemu WodGuru jakimkolwiek innym osobom.

• System WodGuru przeznaczony jest do usprawnienia organizacji Sankalpy oraz umożliwienia Uczestnikom korzystanie ze wszystkich jej udogodnień.

• W systemie WodGuru Uczestnik uzyskuje informacje o:

a. posiadanych karnetach oraz datach ich wygaśnięcia;

b. zajęciach, w których uczestniczył, lub będzie uczestniczył;

c. prowadzonej korespondencji w ramach systemu;

d. prowadzonych w ramach grafiku zajęciach;

e. dokonywanych w ramach systemu płatnościach, posiadanych środkach finansowych oraz przypisanych do konta źródłach płatności;

f. ogłoszeniach i komunikatach publikowanych w ramach systemu przez Sankalpę lub prowadzącego zajęcia.

• W ramach systemu WodGuru Uczestnik uzyskuje następujące uprawnienia:

a. wprowadzenie i modyfikacja danych dotyczących swojej osoby;

b. przeglądanie oferty zajęć;

c. zapisywanie się na  zajęcia;

d. dokonywanie płatności za zajęcia;

e. wypisywanie się na zajęcia;

f.  kontaktowanie się z innymi Uczestnikami oraz osobami prowadzącymi zajęcia;

g. uzyskiwanie szybkich informacji na temat odwołanych zajęć lub.

• System WodGuru dostępny jest również w ramach aplikacji mobilnej, Uczestnik posiadający urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją WodGuru może zalogować się w ramach aplikacji danymi przypisanymi do jego konta w systemie, bez konieczności ponownej rejestracji.

• Uczestnik zobowiązany jest korzystać z systemu WodGuru zgodnie z jego przeznaczeniem.

• Uczestnikowi zabrania się podejmowania działań niepożądanych, za które uznaje

się w szczególności:

a. rozsyłanie niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości (SPAM) w ramach systemu;

b. nagminnego zapisywania się i wypisywania się z zajęć;

c. wysyłania lub innego rodzaju publikowania komunikatów lub wiadomości przedstawiających treści uznawane za obraźliwe lub wulgarne.

 

NASZA POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w dniu 7 kwietnia 2016 r. rozporządzenia (nr 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ww. rozporządzeniu informując że:

1. Administratorem danych osobowych zebranych na ankietach jest: Katarzyna Peka w ramach działalności gospodarczej Katarzyna Peka ul. Makuszyńskiego 5/26, 75-442 Koszalin NIP 669-219-18-11, tel. +4879857482, e-mail kontakt@sankalpa.pl.

2. Strona internetowa znajduje się na bezpiecznych serwerach. Adresy mailowe zebrane na stronie, za pomocą formularza, są powierzone mnie osobiście.

3. Za podstawę do udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uznawane jest założenie konta w systemie WodGuru, wysłanie maila poprzez formularz na stronie, wypełnienia papierowej ankiety w szkole w recepcji lub zgoda wyrażona w korespondencji.

4. Dane osobowe, które nam podajesz, podczas rejestracji przed pierwszymi zajęciami jogi, przetwarzamy w celu zawarcia umowy o świadczenie usług bądź na późniejszym etapie, w celu realizacji umowy nas wiążącej.

5. Zbieramy tylko takie dane, które są niezbędne do zawarcia bądź wykonania umowy. Są to:

– imię i nazwisko,

– adres e-mail,

6. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu. W razie chęci skorzystania z przysługującego Państwu prawa proszę o kontakt na w/w adres mailowy lub podany numer telefoniczny.

7. Nasza strona internetowa wymaga zaakceptowania tzw plików cookies. „Cookies” sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

8. Dane osobowe, będą przekazywane tylko podmiotom, które na podstawie wiążącej nas umowy, są uprawnione do dostępu do danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji ich celu. Odbiorcami Twoich danych są: firmy dostarczające i serwisujące systemy rejestracji Uczestników zajęć. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres wiążącej nas umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wzajemnych rozliczeń oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 6 lat.

10. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa

12. Uczestnikom, którzy przekazali WODGURU swoje dane osobowe przysługuje:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. prawo do sprostowania swoich danych;

c. prawo usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e. prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora;

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego;

g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Sankalpa będzie przetwarzała dane Uczestników w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

h. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

REGULAMIN I ZALECENIA W TRAKCIE PANUJĄCYCH OBOSTRZEŃ

 

1. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Uczestników zajęć Sankalpy Poddasza Pozytywnych Wibracji, minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.

2. Obsługa Sankalpy Poddasza Pozytywnych Wibracji stosuje się do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim Uczniom niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z terenu szkoły.

3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Sankalpy Poddasza Pozytywnych Wibracji, zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść została udostępniona na stronie www.sankalpa.pl w zakładce „regulamin” oraz podczas rejestracji w systemie rezerwacji i zakupu karnetów https://wod.guru/athlete-registration-form/sankalpapoddaszepozytywnychwibra, profilu na Facebooku oraz w recepcji Sankalpy Poddasza Pozytywnych Wibracji.

4. Maksymalna ilość osób przebywających w pomieszczeniach Sankalpy Poddasza Pozytywnych Wibracji wynosi: 

w zielonej strefie :24 

w żółtej strefie : 21

w czerwonej strefie: 15

zgodnie z Rozporządzeniem. Zostały wprowadzone zapisy na zajęcia, na naszej stronie w zakładce grafik, prosimy o przemyślane zapisy!

5. W Sankalpie Poddaszu Pozytywnych Wibracji mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług Szkoły nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu do Szkoły. Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych przez osoby ćwiczące!!

6. Osoby z grup wysokiego ryzyka, tj. starsze i przewlekle chore mają stałą możliwość uzyskania informacji o najmniej popularnych godzinach zajęć.

7. Zaleca się zachowanie odległości pomiędzy osobami ćwiczącymi. W związku z tym, na sali, zostały wyznaczone miejsca na maty, tak, żeby można było bez problemów zachować bezpieczną odległość 

8. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w tym:

– dezynfekcji rąk przy wejściu na teren Sankalpy i po wyjściu z toalety,

– dezynfekcji sprzętu po zakończonej praktyce,

9. Osoby niestosujące się do wymogów uwzględnionych w pkt 7 mogą zostać wyproszone z zajęć.

10. Zgodnie z Rozporządzeniem ustala się dłuższe przerwy pomiędzy zajęciami w celu dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń. W tym czasie na terenie obiektu może przebywać tylko obsługa.

11. Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni Sankalpy Poddasza Pozytywnych Wibracji oraz skrócenie do minimum przebywania na terenie Sankalpy Poddasza Pozytywnych Wibracji. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach. Toalety działają bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi GIS. 

12. Na klatce schodowej oraz recepcji zostały wyznaczone strefy, pozwalające zachować odstęp, prosimy o ich przestrzeganie. Do recepcji wchodzimy według wytyczonych oznaczeń, przy biurku może znajdować się jedna osoba.

13. Zalecamy używanie własnych mat, ćwiczenia w parach czy używanie sprzętu, którego nie da się zdezynfekować, zostaje chwilowo wstrzymane. Jeśli nie ma możliwości skorzystania z własnej maty, są dostępne pomoce, które po zajęciach należy zdezynfekować dostępnymi  środkami wg instrukcji.

14. Przed wejściem do recepcji, prosimy o zdjęcie obuwia i pozostawienie go na szafce po prawej stronie przed drzwiami wejściowymi. Zalecamy poruszanie się po Sankalpie w skarpetkach i zdjęcie ich po wejściu na matę.

15. W miarę możliwości, prosimy o nieprzemieszczanie się po sali w trakcie zajęć.

16. Ze względu na ograniczenie kontaktu, prosimy o zachowanie odstępu 2m w trakcie korzystania z przebieralni czy toalety.

17. Wszelkie zmiany w powyższym regulaminie, będą zamieszczane na stronie oraz naszym Facebooku. Regulamin obowiązuje do odwołania i jest dostępny na  stronie www i w recepcji.

18. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

1. Sankalpa Poddasze Pozytywnych Wibracji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sankalpę, nie krótszym niż czternaście dni od momentu udostepnienia Uczestnikom zmienionego Regulaminu. Udostępnienie nowego Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez: wywieszenie ich zmodyfikowanej treści w recepcji na tablicy ogłoszeń, bądź poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu w systemie WodGuru, lub wysłanie nowej treści Regulaminu na adres korespondencyjny lub e-mail wskazany przez Uczestnika przy zawieraniu Umowy.

2. Zmiany Regulaminu wiążą Uczestnika, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a on nie wypowie Umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie i Regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego.

4. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje i ma zastosowanie od dnia 04.10.2020 roku.